Top
Leveringsvoorwaarden en voorwaarden van Huisbeveiligingen.nl
Algemene voorwaarden
 
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Huisbeveiligingen.nl
 
LEVERINGSVOORWAARDEN:
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Huisbeveiligingen.nl en op alle met Huisbeveiligingen.nl aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Huisbeveiligingen.nl ingestemd is.
1.5 De internetsite van Huisbeveiligingen.nl richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Huisbeveiligingen.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 Huisbeveiligingen.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van Huisbeveiligingen.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.9 Als wij het vermoeden hebben dat er enige vorm van oplichting in het spel is, doen wij aangifte bij de politie.
2.0 Eenmaal verzonden bestellingen die niet afgeleverd kunnen worden, en weer retour naar ons komen, zijn wij genoodzaakt om of uw order te annuleren en uw aankoopbedrag te retourneren, of genoodzaakt om nogmaals de verzendkosten te betalen.
Voor buitenland geldt ten allentijde, dat wij maar 1 maal uw bestelling gaan afleveren, kan dat door wat voor reden niet (adres onbekend, persoon niet bekend, nietafleverbaar) dan wordt uw order geannuleerd, en uw aankoopbedrag geretourneerd.
In het ergste geval zijn wij genoodzaakt om de zaak te onderzoeken, en indien nodig maatregelen te treffen.
 
2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten. 
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per E-mail, gemaakt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofdadres. 
2.6 Koper en Huisbeveiligingen.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Huisbeveiligingen.nl zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs. 
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Huisbeveiligingen.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 
3. Prijzen.
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Huisbeveiligingen.nl in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. 
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
3.5 Bij eventuele prijsverhogingen na totstandkoming van de overeenkomst kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden, dus hier zijn geen kosten voor de klant verschuldigd.
4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via Ideal.
Huisbeveiligingen.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Huisbeveiligingen.nl
4.2 In het geval door Huisbeveiligingen.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Huisbeveiligingen.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Huisbeveiligingen.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 
5. Levering en leveringstijd.
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Huisbeveiligingen.nl ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Huisbeveiligingen.nl kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen gecrediteerd. De term "voorradig" betekend dat het produkt op voorraad is bij onze leverancier, echter is dit een momentopname, wij krijgen 1 maal per werkdag de levertijden door, dus het is altijd mogelijk dat uw produkt tijdelijk niet voorradig is, echter word deze weer spoedig aangevuld. Wij werken namelijk niet met realtime voorraad beheer.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
5.5 Leveringen kunnen uit het buitenland geleverd worden. Op de packlist kan een ander bedrag staan dan dat u er uiteindelijk voor betaald heeft. 
Deze kosten kunnen varieren. U betaald echter nooit te veel bij ons, u betaald wat in de webshop staat aangegeven. 
5.7 Omdat veel artikelen uit het buitenland komen, kunnen er invoerrechten moeten worden betaald. Omdat wij diverse afspraken hebben met verschillende fabrikanten, kunnen deze gereduceerd worden. Moet er echter wel worden betaald, neem dan contact met ons op. 
5.8 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
5.9 U kunt uw geplaatste order nog annuleren totdat wij een email sturen met de tekst " Bestelling wordt verwerkt". Na deze email is het niet meer mogelijk om een bestelling te annuleren, het produkt wordt dus naar u verzonden. U kunt echter altijd gebruik maken van punt 6. Datum en tijd van de verzonden email dient als tijdstip.
 
6. Ruilen en herroepingrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn de volgende produkten, of delen daarvan uitgezonderd:
 - tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
 - duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 - door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 - snel kunnen bederven of verouderen;
 - van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken; 
 - van artikelen die om hygienische redenen niet retour gestuurd kunnen worden, gedacht kan worden aan massagestaaf, oortelefoon, koptelefoons.
 - Batterijen, geheugenkaarten, LED's, lampen, horloge bandjes
 
 
6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Huisbeveiligingen.nl zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen.
6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.
6.4 De retourkosten zijn altijd voor de koper. Het risico van verzenden is voor de koper, u kunt als u er zeker van wilt zijn dat het aankomt, het beter versturen "met retour handtekening". het beste is ook om er even "alleen woonadres" op het paket te vermelden. Zoekgeraakte retourzendingen kunt u melden bij PostNL. U dient dan wel de Track en Trace code te overleggen. 
6.5 Het produkt dient in de originele verpakking te worden verstuurd, met alles wat in de verpakking zat toen het aangeschaft was, dus ook alle plastic zakjes en karton. Het produkt dient eventueel weer verkoopbaar te zijn, en wij accepteren geen retourzendingen die naar sigaretten, pijp of sigarenrook ruikt. Het produkt wordt dan weer per omgaande terug gezonden.
6.6 Na deze 7 dagen kunt u het produkt niet meer ruilen of retourneren, dan is de koopovereenkomst een feit.
6.7 Mocht er door wat voor reden dan ook, na de 14 dagen zichttermijn, uw aankoopbedrag retour moeten gegeven, dan wordt dit in het account van de klant gezet. Wij storten dus na de 14 dagen uw geld niet terug op uw rekening, maar blijft in uw account staan voor maximaal 1 jaar.
U kunt dit bedrag dus gebruiken om een aankoop te doen. Is het bedrag hoger dan het bedrag dat in uw account staat, dan komt er automatisch een restbedrag uit, wat dan nog voldaan moet worden. 
6.8 Onderzoekkosten: Als blijkt dat een produkt wordt terug gestuurd als zijnde "defect" dan wordt deze op de aangegeven gebreken gecontroleerd. Mocht blijken dat deze toch goed functioneerd, dan worden daar onderzoekkosten voor in rekening gebracht a € 25,00
De kosten voor het terug sturen van een, wat achteraf blijkt, een goed produkt is, is in deze prijs inbegrepen. 
 
7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.
 
8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Huisbeveiligingen.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 
8.3 Huisbeveiligingen.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Huisbeveiligingen.nl. Huisbeveiligingen.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe dan wel indirecte schade en omzetderving. Het gebruik van electronische apparatuur is op eigen risico.
8.5 Indien Huisbeveiligingen.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Huisbeveiligingen.nl of de fabrikant zijn verricht;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.8 De Koper is gehouden Huisbeveiligingen.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Huisbeveiligingen.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan Huisbeveiligingen.nl te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Huisbeveiligingen.nl zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. 
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.
 
9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Huisbeveiligingen.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 
10. Intellectuele eigendom.
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Huisbeveiligingen.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 
11. Persoonsgegevens.
11.1 Huisbeveiligingen.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Huisbeveiligingen.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
13. Links
13.1 De site van Huisbeveiligingen.nl kan koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze sites heeft Huisbeveiligingen.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

14. Foto's en afbeeldingen
14.1 Foto's / afbeeldingen op de website dienen als indicatie. Het kan voorkomen dat het zelfde produkt in een ander doosje geleverd word. Ook kleuren dienen als indicatie, en is ook afhankelijk van de instellingen van de gebruiker. Daardoor kan er geen retourrecht plaats vinden als er kleine verschillen zich voordoen in kleur, en als het zelfde produkt in een ander verpakking word geleverd.
15. Uw rechten
15.1 U kunt altijd aan Huisbeveiligingen.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Huisbeveiligingen.nl vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Huisbeveiligingen.nl zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Huisbeveiligingen.nl hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.